«Зареєстровано»

Управління юстиції Харківської Обласної державної Адміністрації
реєстраційний № 146
від 15 червня 1993 р.
Заступник начальника управління юстиції
Л.Р. Ковальова

Зміни та доповнення погоджені:
Харківським обласним Управлінням юстиції від 10 грудня 2002 р.
 

«Затверджено»

Загальними зборами Товариства “Людина та Абсолют”
12 березня 1993 р.

 

Зміни та доповнення погоджені:

Харківським обласним управлінням
юстиції від 06 версеня 2004 р.

Зміни та доповнення зареєстровано:
протокол “2 від 05 жовтня 2002р.
Головне управління юстиції у Харківській області
наказ № 355/2 від 31 жовтня 2007 р.
Начальник Головного управління юстиції
у Харківській області
Л.М. Маміна

 

“Затверджено”
Загальними зборами Харківської
регіональної громадської організації
Центр “Розвиток Людини”
Виконавчий директор І.М. Дубовік

“Затверджено”
Конференцією Харківської регіональної громадської організації Центра “Розвиток Людини” протокол №1 від 22.05.2004р.
Виконавчий директор М.В. Чернай

“Затверджено”
Позачерговою конференцією Харківської
регіональної громадської організації
Протокол від 28.09.2007р.
Виконавчий директор М.В. Чернай

 

 

 

Зміну юридичної адреси зареєстровано:

Головним управлінням юстиції
у Харківській області
Наказ ________________
від «___»______________ 2010 р.
Начальник Головного управління
юстиції у Харківській області

_________________ Л.М.Маміна

 

“Затверджено”

Конференцією харківської регіональної громадської організації
Центр «Розвиток Людини»
Протокол від «16» березня 2010 року

 

 

 

СТАТУТ

 

харківської регіональної

громадської організації

Центр  «Розвиток Людини»

 

 

 

м. Харків 2010 р.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Харківська Регіональна громадська організація Центр "Розвиток людини" (далі Центр) є місцевим добровільним об'єднанням громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів. Центр діє на території м.Харкова і Харківської області. Центр є правонаступником товариства “Людина і Абсолют.

1.2. Центр є некомерційною духовною культурно-освітньою громадською організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законом України "Про об'єднання громадян" і цим Статутом.

1.3. Центр є юридичною особою: має самостійний баланс і особистий рахунок, право від свого імені укладати договори, здобувати майнові і немайнові права та нести зобов'язання, володіти відособленим майном, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.4. Центр має свій флаг, гімн, символіку, круглу печатку, штампи і бланки, затверджені конференцією та зареєстровані в установленому законодавством порядку.

1.5. Назва Організації:

українською мовою: повне – Харківська Регіональна громадська організація Центр "Розвиток людини"; скорочене – Центр "Розвиток людини" (ЦРЛ);
російською мовою: полное – Харьковская Региональная общественная организация Центр "Развитие человека"; сокращенно – Центр "Развитие человека" (ЦРЧ);
англійською мовою: повне – Kharkiv Regional Public Organization Center "Development of Human"; скорочене – Center "Development of Human" (CDH).

 

1.6. Юридична адреса Центру: 61001, Україна, м. Харків, вул.. Кірова, 38

2. Мета, напрямки і задачі Центру

2.1. Основною метою діяльності Центру „Розвиток людини” є захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, та інших спільних інтересів його членів (ст.3 Закону України „Про обьеднання громадян”).

2.2. Основні цілі Центру:

2.3. Основні задачі Центру:

2.4. Права Центру:

3. Членство в Організації

3.1. Членство в Організації може бути тільки індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Центра можуть бути громадяни України й іноземні громадяни, що досягли 18-річного віку, що визнають і виконують вимоги Статуту і відповідного етапу розвитку, які внесли вступні і вчасно сплачують членські внески.
Членами Центру можуть бути також громадяни, що досягли 16 років, при наявності письмової заяви батьків і умові членства в Центрі хоча б одного з найближчих родичів.

3.3. Прийом до Центру здійснюється ведучим (ведучими) і консультантом (консультантами) відповідної групи розвитку на основі результатів співбесіди, тестування та письмової заяви, затверджується Радою Центру.

3.4. Члени Центру мають право:

3.5. Члени Центру зобов'язані:

3.6. Члени Центру мають право на вихід з Організації на підставі усної заяви, співробітники – на підставі письмової заяви і виконання усіх вимог, установлених контрактом і чинним законодавством України.

3.7. Виключення з Центру:

Рішення про виключення може бути оскаржене в органах контролю або на конференції. Рішення конференції є остаточним.

 

3.8. Члени Центру при виході або виключенні з нього не мають права на повернення вступного, членських та інших внесків, а також матеріальних, інтелектуальних та інших цінностей, добровільно переданих Організації або придбаних нею в період членства в Організації.

3.9. Відновлення на повторний вступ у члени Центру припустимо після закінчення терміну, обумовленого поточними рішеннями Ради Центру. Обмеження на відновлення задаються, насамперед, причинами виходу або виключення з Центру.

4. Організація Центру, органи керування і контролю

4.1. Організація Центру (групи, курси, структури):

 

4.2. Органами керування Центру є:

4.3. Вищим керівним органом Центру є конференція (збори представників всіх груп або відділень Центру загальною кількістю до 700 чоловік), скликається не рідше одного разу на рік Радою Центру.
Конференція є правомочною, якщо в ній бере участь не менш 2/3 делегатів. Норму та порядок представництва делегатів визначає Рада Центру не менш, ніж за 2 місяця до початку Конференції.
По обговорюваних питаннях порядку денного рішення конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх на конференції делегатів.

4.4. Конференція уповноважена вирішувати наступні питання:

4.5. Підготовка питань, що виносяться на конференцію:

4.6. У період між конференціями управління роботою Центру здійснює Рада Центру. До її складу входять усі керівники структур, їхні заступники та Почесний Президент і (або) його представник (Координатор). Загальна кількість членів Ради припустима в межах від 7 до 17 чоловік і визначається етапами формування відповідних структур.

4.7. Рада Центру уповноважена:

4.8. Рада Центру збирається не рідше 1 разу на місяць. Усі рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування, за умови, що 2/3 членів Ради проголосували «За», і вважаються правомочними при присутності на ньому не менш 2/3 членів Ради.

4.9. Постійним Почесним Президентом Центру, поза залежністю від реального членства в ньому, є засновник Системи "Розвиток людини" Дюкарев М.Ю. (Міаніє М.Ю.). Почесний президент, будучи найвищим авторитетом даного напрямку розвитку, має необмежене право виступу на зборах і інших заходах Центру, а також право накладення вето на будь-які рішення.
Почесний Президент Центра (або його представник) здійснює загальне керівництво діяльністю Ради Центру та має, крім вказаних, наступні повноваження:

4.10. Виконавчим директором Центру є керівник Структури "Адміністрація", який має наступні права та обов”язки:

4.11. Рада структури (при її наявності) є її основним керівним органом, складається з керівника структури, його заступника, керівників відділів і інших членів, збирається не рідше 1 разу на місяць, правила і механізми його роботи визначаються рішеннями Ради Центру і самої структури.
Рада структури підзвітна і підконтрольна Раді Центру, вправі самостійно вирішувати будь-які питання своєї діяльності (за винятком затвердження керівника структури і його заступника) у межах планів і правил, визначених конференцією і Радою Центру.

4.12. Усі питання організації і роботи Центру (структур, груп, інш.) є винятково внутрішньою справою самого Центру і підконтрольні тільки йому, їхня перевірка будь-якими сторонніми організаціями неприпустима, за винятком контролю фінансової дисципліни і відповідності діяльності законодавству України, в обсязі, передбаченому ст.25 Закону України «Про об'єднання громадян».

5. Відділення Центру

5.1. Центр має право створювати свої відділення, що відповідає його розвитку і реалізації статутних цілей і задач. Відділення Центру створюються за рішенням Ради Центру при наявності не менш 7 громадян, що розділяють цілі і задачі Центру, визнають положення даного Статуту і відповідають вимогам п. 3.2, і відповідної команди (починають організовувати діяльність відділення).
Відділення – представництва Центру в районах (чи інших територіальних одиницях) м. Харкова і Харківської області. Відділення є структурними підрозділами Центру, що не володіють правами юридичної особи, у своїй діяльності цілком підзвітні і підконтрольні Раді Центру, можуть створювати свої органи керування, що діють на основі даного Статуту.

5.2. Керівні органи відділень затверджуються чи призначаються Радою Центру, при цьому відділення мають право подавати свої пропозиції по даному питанню на основі результатів попередніх виборів. Відділення на основі планів і рішень Центру самостійно розробляють плани своєї діяльності і несуть повну відповідальність перед Центром за результатами своєї роботи.

5.3. Норму делегатів від відділень на конференцію Центра визначає Рада Центру відповідно до їх чисельності і рівня досягнутих результатів. Інші організації, що діють у данному напрямку розвитку мають право направляти на конференції Центру своїх представників (спостерігачів) без права голосу в межах норм, визначених Радою Центру.

5.4. Право на діяльність по створенню відділень мають лише команди чисельністю не менш 4-х чоловік, що затверджуються Радою Центру. Команди повинні складатися з представників структур Центру, що мають найкращі практичні результати в діючих відділеннях.

6. Майно і майнові засоби Центру, їхнє використання

6.1. Центр може мати у власності кошти, матеріальні цінності й інше майно, необхідне для реалізації його статутних цілей і задач. Центр володіє, користується і розпоряджається належним йому на праві власності майном за своїм розсудом.

6.2. Центр є неприбутковою організацією. Джерелами формування майна і засобів Центру є:

6.3. Кошти Центру використовуються для реалізації статутних цілей і задач, оплату і преміювання співробітників, виконання договірних зобов'язань і придбання будь-якого майна для Центру. Порядок використання коштів установлює Рада Центру.

6.4. Центр веде бухгалтерський облік і здійснює звітність відповідно до законодавства України.

6.5. Контроль за фінансовою діяльністю Центру здійснюють органи податкової служби України й інші державні служби в межах їхньої компетенції.

7. Внесення змін і доповнень до Статуту.

7.1. Зміни і доповнення до Статуту набирають сили з моменту їхнього затвердження на конференції і державної реєстрації в порядку, установленому Законодавством України.

8. Припинення діяльності Центру

8.1. Реорганізація (перетворення, приєднання, виділення, злиття, поділ) і ліквідація Центру здійснюється за рішенням конференції, якщо за це рішення проголосувало не менш 3/4 делегатів конференції, або за рішенням суду на підставі й у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною за рішенням конференції або суду.
Конференція або суд, що прийняв рішення про ліквідацію Центру, установлює порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, що не може бути менше 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію в офіційній пресі, яке ліквідаційна комісія публікує в 3-денний термін з моменту її призначення.

8.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.4. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, повинно бути передано iншiй неприбутковій організації відповідного виду або зараховано в прибуток державного бюджету.

8.5. У випадку реорганізації Центру його права й обов'язки переходять до правонаступника.

9. Заключні положення

9.1. Якщо за рішенням суду яке-небудь положення даного Статуту визнається недійсним, то це не тягне недійсність Статуту в цілому. Замість положень, що втратили силу, конференція Центру, зобов'язана прийняти і затвердити нове положення відповідно до вимог Законодавства України й інтересів Центру, до їхнього прийняття Організація працює на основі тимчасових положень, затверджених Радою Центру.