Путь Знания Любви и Силы

Форум 
Поиск по сайту 
 

Поиск по сайту:

Устав ЦРЧ

Карта сайта

«Зареєстровано»

Управління юстиції Харківської Обласної державної Адміністрації
реєстраційний № 146
від 15 червня 1993 р.
Заступник начальника управління юстиції
Л.Р. Ковальова

Зміни та доповнення погоджені:
Харківським обласним Управлінням юстиції від 10 грудня 2002 р.
 

«Затверджено»

Загальними зборами Товариства “Людина та Абсолют”
12 березня 1993 р.

 

Зміни та доповнення погоджені:

Харківським обласним управлінням
юстиції від 06 версеня 2004 р.

Зміни та доповнення зареєстровано:
протокол “2 від 05 жовтня 2002р.
Головне управління юстиції у Харківській області
наказ № 355/2 від 31 жовтня 2007 р.
Начальник Головного управління юстиції
у Харківській області
Л.М. Маміна

 

“Затверджено”
Загальними зборами Харківської
регіональної громадської організації
Центр “Розвиток Людини”
Виконавчий директор І.М. Дубовік

“Затверджено”
Конференцією Харківської регіональної громадської організації Центра “Розвиток Людини” протокол №1 від 22.05.2004р.
Виконавчий директор М.В. Чернай

“Затверджено”
Позачерговою конференцією Харківської
регіональної громадської організації
Протокол від 28.09.2007р.
Виконавчий директор М.В. Чернай

 

 

 

Зміну юридичної адреси зареєстровано:

Головним управлінням юстиції
у Харківській області
Наказ ________________
від «___»______________ 2010 р.
Начальник Головного управління
юстиції у Харківській області

_________________ Л.М.Маміна

 

“Затверджено”

Конференцією харківської регіональної громадської організації
Центр «Розвиток Людини»
Протокол від «16» березня 2010 року

 

 

 

СТАТУТ

 

харківської регіональної

громадської організації

Центр  «Розвиток Людини»

 

 

 

м. Харків 2010 р.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Харківська Регіональна громадська організація Центр "Розвиток людини" (далі Центр) є місцевим добровільним об'єднанням громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів. Центр діє на території м.Харкова і Харківської області. Центр є правонаступником товариства “Людина і Абсолют.

1.2. Центр є некомерційною духовною культурно-освітньою громадською організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законом України "Про об'єднання громадян" і цим Статутом.

1.3. Центр є юридичною особою: має самостійний баланс і особистий рахунок, право від свого імені укладати договори, здобувати майнові і немайнові права та нести зобов'язання, володіти відособленим майном, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

1.4. Центр має свій флаг, гімн, символіку, круглу печатку, штампи і бланки, затверджені конференцією та зареєстровані в установленому законодавством порядку.

1.5. Назва Організації:

українською мовою: повне – Харківська Регіональна громадська організація Центр "Розвиток людини"; скорочене – Центр "Розвиток людини" (ЦРЛ);
російською мовою: полное – Харьковская Региональная общественная организация Центр "Развитие человека"; сокращенно – Центр "Развитие человека" (ЦРЧ);
англійською мовою: повне – Kharkiv Regional Public Organization Center "Development of Human"; скорочене – Center "Development of Human" (CDH).

 

1.6. Юридична адреса Центру: 61001, Україна, м. Харків, вул.. Кірова, 38

2. Мета, напрямки і задачі Центру

2.1. Основною метою діяльності Центру „Розвиток людини” є захист законних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, та інших спільних інтересів його членів (ст.3 Закону України „Про обьеднання громадян”).

2.2. Основні цілі Центру:

 • практична реалізація Навчання Міаніє М.Ю. (Дюкарева Михаїла Юрійовича) „Розвиток людини” (навчання мистецтву життя на Землі: самоусвідомлення та досягнення досконалості, формування позитивного відношення до навколишнього світу, самореалізація і вклад в позитивні перетворення суспільства);
 • сприяння максимально ефективному розвитку людини (досягнення досконалості): вивчення шляхів розвитку, духовних законів, навчання етиці поведінки, самоконтролю, правильному способу життя, технікам розвитку, постановці цілей і їхньої реалізації;
 • досягнення максимально можливої самореалізації (робота, служіння, взаємини) кожного члена Організації: кураторство, механізми взаємодопомоги, організація відпочинку своїх членів, вистроювання взаємин на основі етики і почуттів;
 • внесення можливого вкладу в позитивні перетворення суспільства (реалізація загальнолюдських цінностей): просвітительська, культурна і дослідницька діяльність, взаємодія з іншими організаціями і допомога їм.

2.3. Основні задачі Центру:

 • дослідження оптимальних шляхів розвитку людини, розробка програм і методик навчання, організація життя груп розвитку (далі "груп"), правил побудови організації і видання відповідної літератури;
 • підготовка кадрів для Центру, їхня регулярна атестація і забезпечення високого професійного рівня ведучих груп, консультантів і їхніх помічників, всіх інших співробітників і керівників;
 • організація регулярних занять і збір груп, забезпечення їхнього високого рівня за рахунок якості інформації, стану і поведінки ведучого, створення атмосфери довіри і доброзичливості;
 • організація життя груп і роботи консультантів: консультації, додаткові заняття і збори, спільне проведення часу, індивідуальна допомога в розвитку і рішенні поточних проблем;
 • формування нового, більш високого рівня поведінки і взаємин, організація відпочинку і культурного життя Центру: вечори, бали, салони, конкурси, ін., відповідна допомога групам;
 • організація системи взаємодопомоги в групах і Центрі: створення максимально комфортних і ефективних механізмів допомоги в рішенні проблем і реалізації потреб членів Центру;
 • пропаганда ідей Центру, загальнолюдських цінностей, позитивного мислення і способу життя;
 • інша діяльність, що спрямована на реалізацію цілей і задач Центру і не суперечить чинному законодавству.

2.4. Права Центру:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, одержувати, здобувати і передавати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних і громадських організаціях;
 • одержувати від органів державної влади і керівництва, місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і задач;
 • співпрацювати з державними органами, суспільними і комерційними організаціями по просвітництву, створенню груп розвитку й інших питань;
 • проводити науково-дослідну роботу і залучати для цього вчених, інших фахівців і сторонні організації;
 • проводити презентації, регулярні заняття, збори, лекції, доповіді, бесіди, консультації, культурні й інші заходи;
 • займатися видавничою діяльністю, заснувати засоби масової інформації, пропагувати свої цілі , ідеї, та поширювати іншу інформацію;
 • надавати інформаційну та другу допомогу послідовникам Навчання "Розвиток людини", включаючи створення самостійних організацій та підготовку кадрів для них;
 • створювати суб'єкти господарської і підприємницької діяльності, що відповідають задачам Центру, для одержання коштів, майна і реалізації статутних цілей і задач;
 • вступати в міжнародні суспільні й інші недержавні організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні договори, брати участь у спільних заходах;
 • здійснювати іншу діяльність, яка не протирічить цілям та задачам Центру та діючому законодавству України.

3. Членство в Організації

3.1. Членство в Організації може бути тільки індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Центра можуть бути громадяни України й іноземні громадяни, що досягли 18-річного віку, що визнають і виконують вимоги Статуту і відповідного етапу розвитку, які внесли вступні і вчасно сплачують членські внески.
Членами Центру можуть бути також громадяни, що досягли 16 років, при наявності письмової заяви батьків і умові членства в Центрі хоча б одного з найближчих родичів.

3.3. Прийом до Центру здійснюється ведучим (ведучими) і консультантом (консультантами) відповідної групи розвитку на основі результатів співбесіди, тестування та письмової заяви, затверджується Радою Центру.

3.4. Члени Центру мають право:

 • обирати і бути обраними в його керівні органи;
 • брати участь у загальних зборах своєї групи і Центру з правом голосу;
 • брати участь у підготовці та проведенні заходів своєї групи і Центру;
 • одержувати доступ до інформації про діяльність Центру і його керівних органів;
 • виступати з ініціативою про здійснення цілей і задач Центру;
 • звертатися в Центр за захистом своїх законних прав та інтересів;
 • професійно реалізовувати себе в структурах Центру.

3.5. Члени Центру зобов'язані:

 • дотримуватися вимог Статуту Центра, виконувати рішення конференцій Центру і ради групи, своїх ведучих і консультантів, відповідати вимогам атестації;
 • приймати та підтримувати цілі і задачі Центру, докладати всі зусилля, необхідні для свого ефективного розвитку, брати участь у якому-небудь напрямку роботи Центра чи групи;
 • не поширювати інформацію, що ганьбить Центр і його членів, конфіденційну інформацію про діяльність Центру, і інформацію, що є його інтелектуальною власністю;
 • вчасно сплачувати членські внески.

3.6. Члени Центру мають право на вихід з Організації на підставі усної заяви, співробітники – на підставі письмової заяви і виконання усіх вимог, установлених контрактом і чинним законодавством України.

3.7. Виключення з Центру:

 • автоматично, при несплаті внесків за 2 і більш місяців на рік (у період роботи Центру);
 • за порушення етики, дисципліни, моральних принципів (кодекс Честі) і вимог Статуту, за рішенням ведучого, ради групи або ради структури, затверджується Радою Центра;
 • при невідповідності вимогам поточного етапу по розвитку (непроходження атестації), за рішенням атестаційної комісії, затверджується Радою Центру.

Рішення про виключення може бути оскаржене в органах контролю або на конференції. Рішення конференції є остаточним.

 

3.8. Члени Центру при виході або виключенні з нього не мають права на повернення вступного, членських та інших внесків, а також матеріальних, інтелектуальних та інших цінностей, добровільно переданих Організації або придбаних нею в період членства в Організації.

3.9. Відновлення на повторний вступ у члени Центру припустимо після закінчення терміну, обумовленого поточними рішеннями Ради Центру. Обмеження на відновлення задаються, насамперед, причинами виходу або виключення з Центру.

4. Організація Центру, органи керування і контролю

4.1. Організація Центру (групи, курси, структури):

 • групи розвитку – основні одиниці Центру, розбиті по підгрупах (напрямках роботи). Формування груп, розвиток їхніх членів, допомога в самореалізації і реалізація для них інших задач Статуту – основа діяльності Центру;
 • курс – одна або кілька груп, що проходять підготовку на одному етапі розвитку, поєднуються для спільного проведення занять, зборів і яких-небудь інших заходів у зв'язку з близькістю рівнів підготовки і розв'язуваних ними проблем;
 • структури – підрозділи Центру, що відповідають за реалізацію конкретних напрямків його роботи (задач) і координацію відповідної роботи в групах і на курсах, складаються з членів груп, професійних та інших співробітників Центру.

 

4.2. Органами керування Центру є:

 • Конференція;
 • Рада Центру;
 • Орган Контролю Центру – контрольно-ревізійна комісія (складається з 3 чоловік), яка звітується перед Конференцією.

4.3. Вищим керівним органом Центру є конференція (збори представників всіх груп або відділень Центру загальною кількістю до 700 чоловік), скликається не рідше одного разу на рік Радою Центру.
Конференція є правомочною, якщо в ній бере участь не менш 2/3 делегатів. Норму та порядок представництва делегатів визначає Рада Центру не менш, ніж за 2 місяця до початку Конференції.
По обговорюваних питаннях порядку денного рішення конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх на конференції делегатів.

4.4. Конференція уповноважена вирішувати наступні питання:

 • оцінювати результати роботи Центру за минулий період, затверджувати основні напрямки поточного і перспективних планів роботи;
 • обирати і відзивати керівників усіх структур, включаючи голову та членів контрольно-ревізійної комісії;
 • затверджувати Статут Центру, вносити в нього зміни і доповнення, приймати рішення про реорганізацію і припинення діяльності Центру;
 • має право делегувати частину своїх повноважень Раді Центру;
 • затвердження символіки;
 • розглядати інші питання, що випливають зі Статуту Центру.

4.5. Підготовка питань, що виносяться на конференцію:

 • звіти і плани готуються Радою Центру;
 • кандидати в керівники структур (не більш 3-х для кожної структури) затверджуються Радою чи самою структурою Центру, для цього вони зобов'язані не пізніше ніж за 2 місяці до конференції надати в Раду Центру заяву, рекомендації групи підтримки і передвиборну програму;
 • вносити пропозиції, щодо внесення змін до Статуту, програми діяльності, ініціювати інші питання першорядної важливості має право будь-яка ініціативна група членів Центра, кількістю не менш 3-х чоловік, не пізніше ніж за 2 місяці до конференції.
4.6. У період між конференціями управління роботою Центру здійснює Рада Центру. До її складу входять усі керівники структур, їхні заступники та Почесний Президент і (або) його представник (Координатор). Загальна кількість членів Ради припустима в межах від 7 до 17 чоловік і визначається етапами формування відповідних структур.

4.7. Рада Центру уповноважена:

 • втілювати напрямки діяльності і затверджувати плани роботи Центру;
 • оцінювати й аналізувати роботу структур і їхніх керівників;
 • затверджувати заступників керівників структур, які представляються керівниками і структурами;
 • здійснювати прийом до членства Центру, виключення з нього і затвердження результатів атестаційної комісії;
 • визначати розмір і порядок сплати внесків, систему заохочень і пільг, правила розподілу і використання всіх засобів Центру;
 • приймати рішення про створення відділень і підрозділів Центру, затверджувати положення по них;
 • приймати рішення по зовнішніх зв'язках, по створенню своїх підприємств і організацій, затверджувати відповідні положення;
 • затверджувати положення про оплату праці і штатний розклад співробітників Центру;
 • розглядати і вирішувати інші питання поточної діяльності Центру;

4.8. Рада Центру збирається не рідше 1 разу на місяць. Усі рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування, за умови, що 2/3 членів Ради проголосували «За», і вважаються правомочними при присутності на ньому не менш 2/3 членів Ради.

4.9. Постійним Почесним Президентом Центру, поза залежністю від реального членства в ньому, є засновник Системи "Розвиток людини" Дюкарев М.Ю. (Міаніє М.Ю.). Почесний президент, будучи найвищим авторитетом даного напрямку розвитку, має необмежене право виступу на зборах і інших заходах Центру, а також право накладення вето на будь-які рішення.
Почесний Президент Центра (або його представник) здійснює загальне керівництво діяльністю Ради Центру та має, крім вказаних, наступні повноваження:

 • очолює Раду Центру;
 • розробляє і пропонує перспективні плани розвитку Центру.

4.10. Виконавчим директором Центру є керівник Структури "Адміністрація", який має наступні права та обов”язки:

 • відповідає перед Радою Центру та конференціями за дотримання Статуту Центру та рішень конференцій Центру;
 • здійснення представницьких функцій;
 • налагодження контактів між Центром та іншими організаціями та структурами;
 • здійснення поточного управління діяльністю Центру;
 • здійснення офіційного представництва Центру в органах державної влади та у стосунках із будь-якими юридичними та фізичними особами;
 • прийняття заяв та звернень, підписання документів від імені Центру;
 • прийняття рішень та видання наказів, що стосуються внутрішнього розпорядку діяльності Центру;
 • здійснення різних угод та інших юридичних актів, видачу довіреностей, відкриття у банківських установах рахунків Центру;
 • при виконанні своїх функцій (виконавчий директор) діє без доручення від імені Центру;
 • звітується про результати поточної роботи перед Почесним Президентом Центру.

4.11. Рада структури (при її наявності) є її основним керівним органом, складається з керівника структури, його заступника, керівників відділів і інших членів, збирається не рідше 1 разу на місяць, правила і механізми його роботи визначаються рішеннями Ради Центру і самої структури.
Рада структури підзвітна і підконтрольна Раді Центру, вправі самостійно вирішувати будь-які питання своєї діяльності (за винятком затвердження керівника структури і його заступника) у межах планів і правил, визначених конференцією і Радою Центру.

4.12. Усі питання організації і роботи Центру (структур, груп, інш.) є винятково внутрішньою справою самого Центру і підконтрольні тільки йому, їхня перевірка будь-якими сторонніми організаціями неприпустима, за винятком контролю фінансової дисципліни і відповідності діяльності законодавству України, в обсязі, передбаченому ст.25 Закону України «Про об'єднання громадян».

5. Відділення Центру

5.1. Центр має право створювати свої відділення, що відповідає його розвитку і реалізації статутних цілей і задач. Відділення Центру створюються за рішенням Ради Центру при наявності не менш 7 громадян, що розділяють цілі і задачі Центру, визнають положення даного Статуту і відповідають вимогам п. 3.2, і відповідної команди (починають організовувати діяльність відділення).
Відділення – представництва Центру в районах (чи інших територіальних одиницях) м. Харкова і Харківської області. Відділення є структурними підрозділами Центру, що не володіють правами юридичної особи, у своїй діяльності цілком підзвітні і підконтрольні Раді Центру, можуть створювати свої органи керування, що діють на основі даного Статуту.

5.2. Керівні органи відділень затверджуються чи призначаються Радою Центру, при цьому відділення мають право подавати свої пропозиції по даному питанню на основі результатів попередніх виборів. Відділення на основі планів і рішень Центру самостійно розробляють плани своєї діяльності і несуть повну відповідальність перед Центром за результатами своєї роботи.

5.3. Норму делегатів від відділень на конференцію Центра визначає Рада Центру відповідно до їх чисельності і рівня досягнутих результатів. Інші організації, що діють у данному напрямку розвитку мають право направляти на конференції Центру своїх представників (спостерігачів) без права голосу в межах норм, визначених Радою Центру.

5.4. Право на діяльність по створенню відділень мають лише команди чисельністю не менш 4-х чоловік, що затверджуються Радою Центру. Команди повинні складатися з представників структур Центру, що мають найкращі практичні результати в діючих відділеннях.

6. Майно і майнові засоби Центру, їхнє використання

6.1. Центр може мати у власності кошти, матеріальні цінності й інше майно, необхідне для реалізації його статутних цілей і задач. Центр володіє, користується і розпоряджається належним йому на праві власності майном за своїм розсудом.

6.2. Центр є неприбутковою організацією. Джерелами формування майна і засобів Центру є:

 • вступні, членські і цільові внески;
 • добровільні пожертвування громадян, підприємств і організацій;
 • відчислення від створених Центром підприємств та організацій;
 • безповоротна фінансова допомога;
 • інші надходження, що не заборонені діючим законодавством.

6.3. Кошти Центру використовуються для реалізації статутних цілей і задач, оплату і преміювання співробітників, виконання договірних зобов'язань і придбання будь-якого майна для Центру. Порядок використання коштів установлює Рада Центру.

6.4. Центр веде бухгалтерський облік і здійснює звітність відповідно до законодавства України.

6.5. Контроль за фінансовою діяльністю Центру здійснюють органи податкової служби України й інші державні служби в межах їхньої компетенції.

7. Внесення змін і доповнень до Статуту.

7.1. Зміни і доповнення до Статуту набирають сили з моменту їхнього затвердження на конференції і державної реєстрації в порядку, установленому Законодавством України.

8. Припинення діяльності Центру

8.1. Реорганізація (перетворення, приєднання, виділення, злиття, поділ) і ліквідація Центру здійснюється за рішенням конференції, якщо за це рішення проголосувало не менш 3/4 делегатів конференції, або за рішенням суду на підставі й у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною за рішенням конференції або суду.
Конференція або суд, що прийняв рішення про ліквідацію Центру, установлює порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами, що не може бути менше 2-х місяців з моменту оголошення про ліквідацію в офіційній пресі, яке ліквідаційна комісія публікує в 3-денний термін з моменту її призначення.

8.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс, надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.4. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, повинно бути передано iншiй неприбутковій організації відповідного виду або зараховано в прибуток державного бюджету.

8.5. У випадку реорганізації Центру його права й обов'язки переходять до правонаступника.

9. Заключні положення

9.1. Якщо за рішенням суду яке-небудь положення даного Статуту визнається недійсним, то це не тягне недійсність Статуту в цілому. Замість положень, що втратили силу, конференція Центру, зобов'язана прийняти і затвердити нове положення відповідно до вимог Законодавства України й інтересів Центру, до їхнього прийняття Організація працює на основі тимчасових положень, затверджених Радою Центру.

 
© Центр «Развитие Человека» 1992-2020
Украина, г. Харьков, ул. Молочная 38, тел.: +38 (057) 768-01-82
E-mail: info@mianie-system.org


Рейтинг SunHome.ru ТОП-777: рейтинг сайтов, развивающих Человека АУМ - украинский портал ресурсов духовного,
 психического и физического развития человека Союз образовательных сайтов